Beleidsplan Stichting Babypedia

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene introductie

Bij het grootbrengen van een kind komt veel kijken. De verzorging begint al in de baarmoeder, de opvoeding komt later. Veel ouders zitten met vragen, en de antwoorden daarop zoeken zij op veel verschillende plekken zoals online fora, familie of vrienden, het consultatiebureau of de huisarts. Vaak spreken adviezen elkaar echter tegen.

In deze tijd speelt het internet een grote rol bij het direct beantwoorden van (urgente) vragen. Juist als het gaat om gezondheid in het algemeen, praktische en specifieke zaken. Maar ook voor verdieping in specifieke onderwerpen is het internet een makkelijk bereikbare plek voor de eerste oriëntatie. Veel aanbieders van informatie over baby's en ouderschap zijn commerciële partijen, die vooral aan de groep aanstaande en jonge ouders willen verdienen. Maar is deze informatie betrouwbaar?

Stichting Babypedia wil hier een tegenwicht aan bieden. Wij schrijven onze eigen artikelen in samenwerking met specialisten en publiceren deze online. Op die manier bieden wij mensen de kans om wegwijs te worden in een woud van voor hen nieuwe begrippen op het gebied van zwangerschap en ouderschap.

Omschrijving van Stichting Babypedia

Stichting Babypedia is opgericht op 24 december 2015. De website van Stichting Babypedia is een online encyclopedie in wording met populair-wetenschappelijk geschreven artikelen en heldere definities over allerlei zaken die te maken hebben met zwangerschap, baby's en opgroeiende kinderen, grofweg in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

De informatie op de website van Stichting Babypedia is onderbouwd, feitelijk en objectief en beslaat onderwerpen van verzorging tot opvoeding, en van psychologische zaken tot praktische zaken. Waar mogelijk wordt verwezen naar wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek. Specifieke begrippen en termen worden uitgelegd. Informatie op de website is zo volledig mogelijk, en er wordt te allen tijde gestreefd naar verbeteringen en aanvullingen.

Alle content op de website van Stichting Babypedia

 • is uniek
 • is geschreven voor en door Stichting Babypedia, in samenwerking met deskundigen, specialisten, tekstschrijvers en/of taalkundigen
 • is eigendom van Stichting Babypedia

Alle bijdrages aan Babypedia, in elke vorm, zijn vrijwillig.

Doel van de stichting

Stichting Babypedia werkt aan een website die fungeert als naslagwerk voor ouders die vragen hebben over zwangerschap- en ouderschapgerelateerde onderwerpen.

De doelstellingen van Stichting Babypedia zijn:

 • het verminderen of wegnemen van onduidelijkheid en een onzeker gevoel bij aanstaande en jonge ouders door het aanbieden van heldere, betrouwbare informatie die wordt aangeboden zonder winstoogmerk
 • het bieden van een kans op verdieping in relatief specialistische onderwerpen, wat mensen de kans geeft beter voorbereid te zijn op bepaalde gebeurtenissen of gesprekken
 • het uiteindelijk verkrijgen van de status van algemeen bekende betrouwbare bron voor zulke informatie

Voor een breed en zo volledig mogelijk online naslagwerk is er een flinke hoeveelheid basiscontent nodig. Hiervoor geldt het volgende:

 • Alle artikelen worden geschreven op vrijwillige basis door of in samenwerking met specialisten uit de verschillende vakgebieden die raken aan de onderwerpen die op de website van Stichting Babypedia worden behandeld
 • Een ieder die dat wil en kan wordt de mogelijkheid geboden bij te dragen aan de website van Stichting Babypedia, met als randvoorwaarde een heldere bronvermelding voor de gegeven informatie waar mogelijk en nodig.
 • Stichting Babypedia richt zich op aanstaande ouders en verzorgers in Nederland en wil haar artikelen in zowel het Nederlands als in het Engels aanbieden om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

De website is eigendom van Stichting Babypedia. Alle auteursrechten van de content van de website liggen bij Stichting Babypedia.

Medewerkers van Stichting Babypedia

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: Voorzitter: Patty Goumans-Nieuwenburg Penningmeester: Mahtab Franks Secretaris: Annelies van Katwijk

De bestuursleden hebben de taken en bezigheden als volgt verdeeld:

Voorzitter

 • Voorzitten van vergaderingen
 • Houden van overzicht over gemaakte afspraken en vordering van processen
 • Fondsenwerving
 • Samenwerken met penningmeester op het gebied van financiën en overzicht content
 • Medebeheer stichtingsrekening
 • Coördineren en onderhouden van contacten met vrijwilligers
 • Werving vrijwilligers

Penningmeester

 • Bijhouden van financiën
 • Beheren van stichtingsrekening
 • Overzicht van content
 • Overzicht en controle contractuele zaken

Secretaris

 • Vergaderingsnotulen: maken, verspreiden, afronden en archiveren
 • Coördineren en onderhouden van contacten met vrijwilligers
 • Werven van nieuwe vrijwilligers en samenwerkingsverbanden

Vrijwilligers

Naast de bestuursleden zijn er ook andere vrijwilligers actief. De belangrijkste vrijwilligerstaken zijn:

 • Het aanleveren van unieke, zelfgeschreven content
 • Het inhoudelijk controleren van aangeleverde teksten op juistheid
 • Het redigeren van geschreven teksten
 • Het maken van vertalingen
 • Het vormen van een vraagbaak op een specifiek gebied dat relevant is voor de website van Stichting Babypedia en representant van het kennis-klankbord van de organisatie

De vrijwilligers vormen het lijf van de organisatie, doordat zij de diverse kennisgebieden representeren, vaak door werkervaring en opleiding.

Vrijwilligers werken zelfstandig, terwijl zij in contact staan met een van de bestuursleden.

Producten en diensten

De website van Stichting Babypedia is een online naslagwerk in wording met zoveel mogelijk onderbouwde informatie over zwangerschap, ouderschap, baby's en kleine kinderen tot de leeftijd van zo'n 4 jaar.

Stichting Babypedia schrijft, in samenwerking met specialisten en tekstschrijvers, haar eigen artikelen. Gebruikte bronnen zijn wetenschappelijke literatuur, vakliteratuur en interviews met vakdeskundigen.

De informatie op de website van Stichting Babypedia is zo volledig mogelijk. Door de omvang van het informatiegebied dat de website van Stichting Babypedia mogelijk bestrijkt en ook door voortschrijdende inzichten is de website nooit "af" of "vol". Elk artikel draagt een steentje bij en artikelen kunnen later eventueel worden aangevuld of uitgebreid.

Stichting Babypedia bezit alle auteursrechten van de artikelen. De auteurs worden wel genoemd en als zij daarvoor toestemming hebben gegeven, staat hun foto op de vrijwilligerspagina.

Inloggegevens voor de website van Stichting Babypedia, www.babypedia.nl, worden uitsluitend per persoon verstrekt. Voor het lezen van de pagina's hoeft niet te worden ingelogd, de informatie is daardoor beschikbaar voor iedereen.

In de toekomst zal toegewerkt worden naar een applicatie voor de mobiele telefoon.

Uitstraling van de website van Stichting Babypedia

De website van Stichting Babypedia, www.babypedia.nl, heeft een betrouwbare, degelijke en transparante uitstraling. De auteurs en bronvermelding zijn duidelijk zichtbaar voor de gebruiker, evenals de handleiding voor de tekstschrijvers. Omdat het een niet-commerciële website is, worden er geen reclameberichten getoond. Het doel is niet het behalen van winst, maar het delen van kennis.

De website van Stichting Babypedia straalt hart en gevoel voor het ouderschap uit. Het geeft bezoekers de ruimte zich te verdiepen en vragen te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor mensen met inloggegevens om over artikelen mee te discussiëren middels de overlegtab die bij elke pagina aanwezig is. Via info@babypedia.nl kunnen mensen tevens aangeven of zij in contact zouden willen komen met de tekstschrijvers of andere experts, wat vervolgens met de personen in kwestie kan worden overlegd.

Tot slot publiceert Stichting Babypedia haar artikelen zowel in het Nederlands als in het Engels. Juist voor buitenlandse aanstaande ouders in Nederland kan het Nederlandse zorgstelsel rondom zwangerschap en geboorte onduidelijk zijn. Deze mensen kunnen op de website van Stichting Babypedia terecht voor de desbetreffende informatie, en voor specifieke terminologie in twee talen, voor zover die geplaatst is.

Maatschappelijke functie

De maatschappelijke functie van Stichting Babypedia is tweeledig.

1. Beter geïnformeerde ouders kunnen het ouderschap met meer vertrouwen aan.

De informatievoorziening is bedoeld ter ondersteuning van (aanstaande) ouders en verzorgers die vragen hebben over zwangerschap en/of ouderschap.

De website van Stichting Babypedia kan worden gezien als een betrouwbare bron voor zulke informatie die steeds zal groeien en meer diepgang zal vinden. De artikelen op Stichting Babypedia hebben een neutrale toon, opdat mensen hun eigen overwegingen kunnen maken en standpunten kunnen vormen.

2. Stichting Babypedia biedt mensen de kans op persoonlijke ontwikkeling en verdieping

Voor mensen die op zoek zijn naar een mogelijkheid zich te ontplooien op het gebied van schrijven en/of vertalen, of die zich willen verdiepen in voor Stichting Babypedia relevante materie, biedt de stichting bijzonder vrijwilligerswerk op maat aan.

Een deel van de vrijwilligers is aan het eind gekomen van hun betaalde carrière en deelt vakkennis graag met een groter publiek. Een ander deel van de vrijwilligers is echter pas afgestudeerd en op zoek naar een baan. Zij kunnen ervaring opdoen met het schrijven en publiceren van artikelen. Dit is een aanvulling voor hun eigen curriculum vitae.

Mensen die vrijwilligerswerk doen voor Stichting Babypedia hebben daarbij de mogelijkheid hun netwerk van professionals en collega-vrijwilligers te vergroten.

De markt

Doelgroepen

Stichting Babypedia heeft twee doelgroepen.

Doelgroep 1: Aanstaande en jonge ouders en verzorgers van baby's en kleine kinderen in Nederland

Aanstaande en jonge ouders worden vaak overrompeld door de intensiviteit en de verantwoordelijkheden van het jonge ouderschap. Ze missen ervaring met het verzorgen en opvoeden van baby's en jonge kinderen. Daarbij kan de wereld er door slaaptekorten en hormonale invloeden ineens heel anders uitzien. Dit levert onzekerheid op, waardoor men op zoek gaat naar kennisbronnen.

Het ouderschap is een onderwerp dat zij met velen delen, mensen die dichtbij hen staan zoals familie en vrienden, maar ook mensen die verder van hen afstaan zoals buren, mensen in de supermarkt en andere gezinnen die zij bijvoorbeeld tegenkomen in de speeltuin of op het kinderdagverblijf.

Aanstaande en jonge ouders en verzorgers van baby’s en kleine kinderen hebben de volgende behoeftes:

 • een betrouwbare tegenhanger voor en aanvulling op de elkaar tegensprekende adviezen van vriendinnen, tantes en ouders die ze kennen via de crèche
 • een centrale plek waar informatie te vinden is te midden van de digitale wildgroei aan fora, blogs en websites waar ook (tegenstrijdige) informatie te vinden is

Stichting Babypedia biedt deze doelgroep een online naslagwerk in wording, waar informatie in zowel Nederlands als Engels wordt aangeboden.

Doelgroep 2: Mensen die zich vrijwillig voor de doelstellingen van Stichting Babypedia in willen zetten door te schrijven en/of te vertalen (in of vanuit het Nederlands of het Engels), of door hun professionele kennis te delen

De vrijwilligers van Stichting Babypedia hebben de volgende kenmerken:

 • zij willen zich onbetaald inzetten voor ons project zonder winstoogmerk
 • ze kunnen en willen hun tijd flexibel indelen (geen vaste dagen/uren om te vrijwilligen) en hebben de mogelijkheid zich flexibel op te stellen mbt een werkplek
 • zij willen graag een onderdeel zijn van een groeiende organisatie
 • zij hebben enige interesse in de onderwerpen van Babypedia
 • zij hebben een achtergrond of opleiding die betrekking heeft op onderwerpen rondom Babypedia, of kunnen werken vanuit persoonlijke ervaring, of willen ervaring opdoen middels vrijwillige inzet

Mensen in doelgroep 2 hebben enkele of meerdere van de volgende behoeftes:

 • het doen van vrijwilligerswerk waarbij er veel vrijheid is als het aankomt op werktijd en werkplek
 • het bijhouden van vakkennis of het vergaren van nieuwe kennis door hiermee bezig te zijn
 • het behoren tot een groep of een organisatie waar zij zich goed bij voelen
 • het bijdragen aan een doel waar zij achter staan
 • het zich oefenen in één van de twee talen
 • prikkeling van de intelligentie

Stichting Babypedia biedt vrijwilligers het volgende:

 • zoveel vrijwilligerswerk als zij willen op het gebied van artikelen schrijven en het doen van vertalingen
 • de mogelijkheid om mee te denken over de ontwikkeling en het uitrollen van het project, nieuwe onderwerpen en artikelen

Marketing

Er is een marktonderzoek verricht onder aanstaande en jonge ouders. Conclusie is dat er al veel informatie op internet is, maar dat deze op zeer veel verschillende plaatsen staat en dat niet altijd duidelijk is hoe betrouwbaar deze is. Meer dan driekwart van de ondervraagde ouders staat positief tegenover het idee van Stichting Babypedia om www.babypedia.nl te ontwikkelen tot een alom bekend online naslagwerk.

Presentatie

Babypedia presenteert zich als onafhankelijk, informatief, toegankelijk en niet-commercieel platform, waar onderbouwde en waar mogelijk wetenschappelijke informatie op het gebied van baby's en kleine kinderen, en ouderschap in de breedste zin van het woord op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt gedeeld aan de hand van bepaalde categorieën.

De website van Stichting Babypedia neemt in de loop van de tijd een onderscheidende positie in tussen magazines en websites over kinderen, medische informatie-sites die niet zijn toegespitst op kinderen, wetenschappelijke publicaties en boeken. Ouders kunnen zich op www.babypedia.nl informeren over zaken zoals bijvoorbeeld de bestanddelen van voeding, zwangerschap en bevalling, ziektebeelden etc, zodat zij bij het maken van keuzes ten aanzien van hun kinderen beter beslagen ten ijs kunnen komen. Daarbij is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan deze website.

Boodschap

Stichting Babypedia biedt informatie over zwangerschaps- en ouderschapsgerelateerde onderwerpen. Als toetssteen, ter onderbouwing, verduidelijking en verrijking.

Slogan en sleutelwoorden

Elevator pitch: Babypedia is een groeiend online naslagwerk met feiten en weetjes over alles wat met zwangerschap, ouderschap, baby's en kleine kinderen te maken heeft. Op dit platform vinden aanstaande en jonge ouders en andere belangstellenden gefundeerde informatie over het krijgen, verzorgen en opvoeden van kinderen.

Het logo van Babypedia heeft de kleuren groen, oranje, roze en donkergrijs en heeft een frisse uitstraling. De merknaam Babypedia is aan de hand van dit logo geregistreerd bij de Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) / Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBIE).


Concurrentie

Binnen de branche van informatie-websites over baby's, zwangerschap en ouderschap zijn er tal van aanbieders. Er zijn commerciële en niet-commerciële initiatieven, zowel door bedrijven, stichtingen als particulieren. Bekende informatie-websites zijn wij.nl, allesoverkinderen.nl, 24baby.nl, babybytes.nl, zwangerschapspagina.nl, jongegezinnen.nl en babyinfo.nl. Er zijn verschillende formats: informatieve pagina’s, fora, blogs en combinaties daarvan, alle met directe of indirecte reclame-uitingen. Facebook wordt in toenemende mate serieus genomen als het gaat om een plek waar informatie wordt verstrekt. Die informatie heeft meestal niet de fundering die Stichting Babypedia op haar website wel aanbiedt.

De website van Stichting Babypedia onderscheidt zich door de afwijkende insteek van andere baby-informatiesites: het is een centrale plaats voor feitenkennis, temidden van zogenaamde 'online moedercafés' en websites die verdienen aan het plaatsen van veel reclame naast veelal vooral algemene informatie.

De betrouwbaarheid van Babypedia wordt onderstreept door de samenstelling van het team: een groep vrijwilligers die verbonden worden door het gegeven dat het belang van voor iedereen gratis beschikbare onderbouwde informatie op dit specifieke gebied groot is. De vrijwilligers werken aan het project mee door als klankbord te functioneren en geschreven artikelen te toetsen op volledigheid en correctheid, en door artikelen, al dan niet in samenwerking, te produceren.

Babypedia profileert zich als onafhankelijke informatie-website tussen andere baby-informatiewebsites die met name een sociale functie hebben en/of commercieel zijn ingestoken.

Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen en trends op het gebied van informatie over baby's, verloskunde etc, online en offline zijn als volgt:

1. Sinds 1999 zijn er veel informatie-websites voor ouders over kinderen en het ouderschap opgericht. Vele hiervan functioneren met name als 'online moedercafé' met sterk commerciële inslag en zijn gericht op de groep ouders die op zoek zijn naar informatie, maar vooral naar herkenning. Een belangrijk onderdeel van deze sites vormen daarom de forums, waar ouders informatie en tips kunnen uitwisselen.

2. Ouders willen zich vandaag de dag goed informeren om bewuste keuzes te kunnen maken en vertrouwen niet blindelings op de adviezen van consultatiebureau of arts. Een aantal websites (zoals www.babyopkomst.nl en deverloskundige.nl) is informatiever van karakter.

3. Iedereen voelt zich ‘expert’. Ouders beginnen een website of blog als ervaringsdeskundige, mensen presenteren hun mening als feit. Voor informatiezoekers is het lastiger geworden om goede en betrouwbare inhoud te vinden.

4. Digitalisering zet ook door onder vakmensen, verloskundigenpraktijken, artsen, mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij zwangerschap, bevallen en opvoeden gaan ook meer communiceren via digitale media: internet, sociale media. Al met al zorgt dit voor een wirwar aan informatie. Momenteel mist er een centraal online naslagwerk met technische (dat wil zeggen onafhankelijke) omschrijving van begrippen. Hier speelt Stichting Babypedia op in door een online encyclopedie aan te bieden waar allerlei begrippen worden besproken en toegelicht, en waar mensen tevens hun kennis kunnen delen en kunnen reageren op de artikelen.

Website, sociale media en tijdlijn

Op de website wordt een rustige uitstraling gehanteerd, waarbij de nadruk ligt op de leesbaarheid van de pagina’s/artikelen. Zo zijn er weinig statische en geen bewegende beelden te vinden op de website. De afbeeldingen die te zien zijn zijn vrij van auteursrechten, of eigendom van Stichting Babypedia.

Alle artikelen worden geschreven aan de hand van een standaardindeling, om het schrijven te vergemakkelijken en om de leesbaarheid te vergroten. Waar nodig wordt van de standaardindeling afgeweken.

Sociale media zijn steeds belangrijker geworden om mensen te bereiken en te betrekken. Stichting Babypedia wil te zijner tijd ook sociale media inzetten om meer traffic te genereren naar www.babypedia.nl en een grotere achterban te creëren (lezers, belangstellenden, vrijwilligers en in een later stadium donateurs). Naarmate het platform in omvang toeneemt, zal er ook meer gecommuniceerd worden met de achterban.

In de huidige vroege fase is het van belang om bekendheid te creëren voor de website. Mensen moeten weten dat Stichting Babypedia bestaat en welke informatie er op de bijbehorende website te vinden is. Middels externe links naar artikelen van Stichting Babypedia vinden meer bezoekers hun weg naar de website. Deze bezoekers zullen bij interesse Stichting Babypedia gaan volgen en berichten gaan delen, liken en retweeten. Zo bouwt Stichting Babypedia voorzichtig een groeiende achterban op, waar in de loop van de tijd mogelijk een relatie wordt opgebouwd en waar verzoeken aan voor worden gelegd , bijvoorbeeld een oproep om vrijwilligerswerk te doen of te doneren voor een bepaalde actie.

In 2017 wordt de focus gelegd op het schrijven van diverse basisartikelen en het benaderen van studenten, professionals en stichtingen om het netwerk te vergroten.

Het gebruik van sociale media en het introduceren van een digitale nieuwsbrief is tijdrovend en wordt in 2018 heroverwogen.

Het genereren van bekendheid

In eerste instantie legt Stichting Babypedia in haar activiteiten gericht de nadruk op het vergroten van het aantal artikelen. Hiervoor wordt niet zozeer gepoogd het grote publiek te bereiken, maar zullen potentiële netwerk- en schrijfcontacten persoonlijk worden benaderd. Hiervoor heeft het bestuur een lijst samengesteld.

In de toekomst voor zal gebruik worden gemaakt van online kanalen als sociale media en de digitale nieuwsbrief. Daarnaast kan free publicity worden gegenereerd, bijvoorbeeld door een interview met de oprichter/voorzitter in een lokaal/regionaal nieuwsblad.

Als beginnende stichting is er geen budget beschikbaar om te adverteren of reclame te maken. Ook in een later stadium zal er vrijwel geen budget vrij gemaakt worden voor reclamedoeleinden. Er wordt geprobeerd om met minimale kosten zo veel mogelijk bekendheid te genereren. Hiervoor kan bijvoorbeeld woren gedacht aan goedkoop drukmateriaal zoals posters en flyers. Het leggen van contacten zal in de meeste gevallen echter via het internet zijn en daarmee volledig kosteloos zijn.

Het bereiken van de doelgroepen

Voor het behalen van de doelstellingen van Stichting Babypedia moeten beide doelgroepen worden benaderd.

Zoals eerder gesteld legt de stichting eerst de focus op het persoonlijk benaderen van mensen in beide doelgroepen.

Voor de eerste doelgroep zijn dit partijen die hiermee direct of indirect te maken hebben, zoals verloskundigenpraktijken, consultatiebureaus, kinderopvang, (basis)scholen, bibliotheken en welzijnsorganisaties.

Voor de tweede doelgroep zijn dit vrijwilligerscentrales zoals iDOE in Leiden en VIP in Zoetermeer, studieverenigingen van oa universitaire studies als psychologie, pedagogiek en wetenschapscommunicatie en welzijnsorganisaties.

De genoemde partijen in beide doelgroepen worden door de voorzitter en secretaris benaderd op onderling afgesproken en afgestemde momenten en aan de hand van een grove planning.

Tijdlijn

In 2017 zal worden gefocust op de volgende activiteiten:

1. Financiële basis Met de collectie in juni 2017 die via het Oranjefonds kan worden gerealiseerd worden de voor 2018 benodigde liquide middelen binnengehaald.

2. Verbetering indeling van de website en indeling van de informatie in categorieën De indeling van categorieën en pagina's zal onder de loep worden genomen en zonodig worden aangepast.

3. Samenwerking Er wordt continu gezocht naar mogelijkheden om artikelen binnen te krijgen. Eerder is er al gepoogd om samenwerkingsverbanden te leggen met diverse universitaire opleidingen, om zo een grotere en constantere stroom van nieuwe artikelen te bewerkstelligen. Deze pogingen liepen helaas op niets uit. In 2017 worden de mogelijkheden op dit gebied nog eens bekeken. Zo zal er in plaats van een directe samenwerking met de opleiding worden gezocht naar een verband met studieverenigingen zoals psychologie, pedagogiek en wetenschapscommunicatie. Momenteel blijkt het grootste deel van nieuwe artikelen nog steeds het werk van individuele vrijwilligers te zijn.

4. Artikelaanwas In 2017 zullen 25 nieuwe artikelpagina's worden geplaatst waarvan 8 door het bestuur, 7 door vertalers en andere interne vrijwilligers en 10 door externe vrijwilligers.

5. Engelse omgeving De informatie op de website van Stichting Babypedia wordt in toenemende mate in zowel het Nederlands als het Engels aangeboden. Dit kan het beste in een volledig Engelse omgeving, zodat bezoekers van de website die het Nederlandse niet beheersen wel wegwijs kunnen worden op de website. De benodigde achterliggende technische aanpassingen zullen in 2017 in kaart worden gebracht en zo mogelijk gerealiseerd.

6. Algemeen Stichting Babypedia wenst de omvang van de organisatie klein en de kosten laag te houden, en heeft daarnaast aspiraties voor de functie die het zou willen hebben. Het is benodigd om allereerst de focus te houden op het vermeerderen van het aantal pagina's. Wanneer de basis-informatie op de website van Stichting Babypedia voldoende omvang heeft kan gedacht worden over het vergroten van de bekendheid door de stap te zetten richting een groter publiek. De plannen voor daarna zullen begin 2018 verder worden ontwikkeld. Dit zal met name gaan over het bereiken van de doelgroepen (strategie en methodes), het behouden van een constante stroom nieuwe artikelen, het bijhouden van informatie, het behouden van een gezond financieel klimaat en andere nieuwe ontwikkelingen zoals het maken van een app voor mobiele telefoon en tablet.

In 2018 worden de resultaten van geëevalueerd en wordt besloten of door wordt gegaan met het beleid gerichte contacten te leggen of breder te schieten middels kanalen zoals de sociale media. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van Facebook en Twitter voor het opbouwen van een achterban met belangstellenden en vrijwilligers, en uiteindelijk het oproepen tot actie of steun.

Financiën

Fondsenwerving

Voor Stichting Babypedia is fondsenwerving niet alleen een middel om financiële steun te verkrijgen, maar wordt hierbij ook een maatschappelijk draagvlak gecreëerd.

Onder de vlag van het Oranjefonds mocht Stichting Babypedia in mei 2016 collecteren voor lokale sociale initiatieven. De helft van de opbrengst ging naar eigen kas. Ditzelfde is gedaan in juni 2017.

Tijdens een collecte wordt de gelegenheid aangegegrepen om met mensen in gesprek te gaan over de stichting en haar doelstellingen. Mensen die zo besluiten te donateren zijn doordrongen van het algemene en maatschappelijke belang van Stichting Babypedia en zijn daarmee automatisch betrokken bij de stichting.

Ook is het mogelijk om los van collectes geld te doneren. Om donateurs betrokken te houden wordt persoonlijk contact onderhouden waar mogelijk en gewenst.

Om toekomstige kosten te kunnen opvangen zal Stichting Babypedia de volgende mogelijkheden onderzoeken:

 • Vermogensfondsen: Bij geschikte fondsen wordt een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage. Te denken valt aan stichting Zorg & Zekerheid, Fonds 1818, gemeenschapsfondsen in Leiden, etc.
 • Crowdfunding: een populaire manier om fondsen te werven is via crowdfunding. Het publiek kan een bedrag naar keuze doneren om een bepaald doel te realiseren. Er bestaan uiteenlopende websites, waarvan Kickstarter voor Babypedia het meest geschikt is. Bij Kickstarter kan een campagne worden gestart om 30 of 60 dagen lang geld op te halen, bijvoorbeeld aan de hand van een kort filmpje.
 • Bedrijven: als sponsor kunnen bedrijven een financiële of niet-financiële bijdrage leveren aan het oprichten van de stichting. Bij een dergelijke samenwerking worden duidelijke afspraken vastgelegd en de onafhankelijkheid van Babypedia gegarandeerd.
 • Momenteel loopt er bij de Belastingdienst een aanvraag voor een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status betekent dat de stichting zich voor meer dan 90% inzet om het algemeen nut te dienen. Donateurs kunnen hun gift aan een ANBI onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting, wat het extra aantrekkelijk maakt om te doneren.

Omzet

Zoals hierboven vermeld, probeert Stichting Babypedia door middel van fondsenwerving de financiële middelen verkrijgen om de website te onderhouden. Het is lastig om reclame op de site aan te bieden zonder daarmee de onafhankelijkheid te compromitteren. Dit is dan ook de reden dat deze mogelijkheid momenteel niet wordt onderzocht. Het bestuur zint steeds op oplossingen voor enerzijds het dekken van het zeer bescheiden bedrag van de minimale jaarlijkse kosten en anderzijds het handhaven van de doelstellingen en het karakter van de website.

Kosten

De vaste lasten van de stichting zijn als volgt begroot (jaarlijks): Zakelijke rekening € 100,00 Hosting € 45,00 Kosten bijeenkomst(en) en vrijwilligersbegeleiding € 20,00 Telefoonkaart € 5,00

In 2017 komt de volgende kostenpost daar nog bovenop: BBIE Wijziging registratie € 54,00

Verder wordt rekening gehouden met onvoorziene kosten: Onvoorziene kosten (10%) € 22,40

Dat brengt het geprojecteerde totaal voor 2017 op het volgende: TOTAAL € 246,40

De kosten van de hosting en de zakelijke rekening zijn als essentieel aan te merken. De omzet zal daardoor minstens € 145,- plus 10% onvoorziene kosten per jaar moeten zijn om aan deze kosten te voldoen. Het huidige bestuur heeft aangegeven deze kosten gezamenlijk voor te schieten aan de stichting in geval van ontoereikende fondsen.

Liquiditeit

Stichting Babypedia beheert en geeft vorm aan de website, met medewerking van vrijwilligers. Door het feit dat veel van de werkzaamheden zich online afspelen zijn liquide middelen daarom slechts in beperkte mate noodzakelijk. Voor de toekomst zal een bedrag van € 200,- per jaar op de rekening courant afdoende zijn.

De stichting heeft de beschikking over een bankrekening van de Triodos bank. Zowel de penningmeester als de voorzitter van de stichting hebben toegang tot deze rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk en draagt daarom geen (vennootschaps)belasting af. De komende jaren zal de stichting ook geen BTW in rekening brengen of terugkrijgen via de vooraftrek.Terug naar Stichting Babypedia

Speciale pagina's